En medarbejder fortæller

Lene, SOSU-assistent

Gode kollegaer, faglig udvikling og sparring, spændende faglige udfordringer og gode relationer til borgerne er nok det, der kendetegner det at arbejde på Bostedet Brovst bedst. Jeg har været ansat på botilbuddet i snart 15 år, hvilket har været spændende og udviklende.

Vi har et rigtigt godt sammenhold, her på botilbuddet, og i medarbejdergruppen er vi godt blandet køns- og aldersmæssigt, hvilket giver god energi i dagligdagen. Der er altid mulighed for at videndele og sparre med en kollega, og grundet vore mangfoldighed ift. til køn og alder er der altid nye vinkler og måder at betragte vores faglige tilgange til borgerne på.

 

Frihed under ansvar

Det, jeg også rigtig godt kan lide, er at vi har frihed under ansvar i det det daglige arbejde. Vi kan planlægge dagligdagen for borgerne ud fra deres ønsker, håb og drømme og dermed understøt-te den recovery-orienterede og rehabiliterende tilgang, vi arbejder ud fra.

Bostedet Brovst er en arbejdsplads, hvor der er mulighed for at udvikle sin faglighed gennem videreuddannelse og specialtilret-telagte kurser, der er målrettet borgergruppen på botilbuddet med de udfordringer, der dertil hører.

Da der på botilbuddet bor flere borgere med dobbeltdiagnose, har mange af os, inklusiv mig selv, været på dobbeltdiagnose-uddannelse. Dette har gjort, at jeg føler mig godt rustet til at arbejde med den specifikke målgruppe.

 

Ture ud af huset

Nogle gange tager vi på ture ud af huset med borgerne. Vi er så heldige, at Vesterhavet ikke ligger langt fra os, så det er et yndet udflugtsmål. Er der mål og midler til det, kan det også blive til en tur i Fårup Sommerland eller til McDonald's. Det er noget, de fleste borgere rigtig godt kan lide.

Malene, Sygeplejerske

Jeg arbejder som sygeplejerske på Bostedet Brovst. Et botilbud for voksne mennesker med svære psykiske lidelser, samt andre problematikker som forbrug af euforisende stoffer, retslige foranstaltninger osv. Mennesker, hvis mestrings-, livs,-og selvopholdelsesstrategier på mange måder er en udfordring og forhindring i at leve det gode liv og samtidig er disse strategier, på en eller anden måde, meningsfulde for det enkelte menneske, i hvert fald har det givet mening da strategierne i sin tid blev skabt, fordi de har været afgørende for opretholdelse af liv.

Mennesker med psykiske lidelser - med eller uden psykofarmaka og med eller uden forbrug af euforisende stoffer har ikke alene udfordringer med deres psykiske lidelse, men er oftest også påvirket på mange andre helbredsmæssige områder, og det har store psyko/sociale/samfundsmæssige konsekvenser som at være uden for arbejdsmarkedet, tab af nære relationer, identitet og kontrol samt en stigmatisering.

 

Støtter borgerne

Mit arbejde som sygeplejerske handler overordnet om at støtte borgeren i at leve et liv, som bevæger sig henimod det liv, som han/hun i virkeligheden drømmer om. Udover sundhedsfaglige opgaver, som fylder meget, er der mange psykosociale opgaver i mit daglige arbejde. At støtte i at genvinde tabte kompetencer i forhold til at kunne varetage helt basale hverdagsopgaver, at tage vare på egenomsorg , at tage vare på sine relationer, at varetage sin økonomi, at kunne deltage i det sociale liv - både i huset og i samfundet udenfor , at minimere evt. forbrug af euforiserende stoffer eller at vælge stoffer, der er mindre skadende for den enkelte. At kunne sætte lys på de ressourcer det enkelte menneske har, støtte i at udvikle disse, sådan at mestringsstrategierne følger behovet for et bedre liv.

 

Berigende og meningsfuldt arbejde

Min fundamentale kerneopgave er relationsarbejdet. Det er min fulde overbevisning, at relationen - både den professionelle som den personlige og kontakt, er funda-mental for samarbejdet - det er herfra det enkelte menneske vokser. Det betyder, at jeg stiller mig selv til rådighed - både med mine faglige kompetencer og som menneske. At bruge tid sammen, være sammen om det, der er lige nu, er så værdifuldt. Jeg tuner mig ind på mennesket; hvor er han/hun lige nu er i sit nervesy-stem, sit følelsesliv og kognitivt - hvor kan jeg tilbyde borgeren støtte i det, der fylder lige nu? Ofte er dét at låne den anden mit nervesystem - at her er der ro at læne sig ind i. 

Sygeplejearbejdet er på mange måder både meget nært og enkelt - og samtidig utrolig komplekst. Det er et berigende og meningsfuldt arbejde.

Kontakt

Kenneth Dan Andersen

Tilbudsleder

Telefon

91 17 21 58

Mail

kenneth.d@rn.dk